dziś jest: 18-07-2019

Regulamin

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ Malbork.

I  Zasady ogólne

1.    Klub sportowy Akademia Piłkarska, zwany dalej klubem jest organizatorem szkolenia w zakresie piłki nożnej, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe oraz podejmuje działania dla zapewnienia wychowania, rozwoju psychofizycznego i doskonalenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

2.    Celem szkolenia jest:

2.1. rekrutacja dzieci i młodzieży do dyscypliny sportowej - piłka nożna,

2.2. wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki, etyki i zasad Fair play,

2.3. nauka i doskonalenie umiejętności piłkarskich oraz rozwój zdolności ruchowych,

2.4. maksymalny rozwój zdolności motorycznych i umiejętności techniczno-taktycznych młodych graczy poprzez indywidualizację zajęć treningowych,

2.5. selekcja oraz stworzenie warunków do wyczynowego uprawiania piłki nożnej dla jednostek szczególnie uzdolnionych.

3.    Uczestnikami Akademii Piłkarskiej Malbork mogą zostać dzieci od lat 4 z podziałem na odpowiednie grupy treningowe oraz odpowiadające stopniu zaawansowania. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze, festyny , inne formy ruchu, organizowane przez Akademię mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

4.    Warunkiem przyjęcia do klubu uczestnika (dziecko) jest wypełnienie deklaracji uczestnika przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka (deklaracja dostępna jest u trenera prowadzącego, Prezesa klubu AP Malbork oraz na stronie internetowej apmalbork.pl),  wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu oraz posiadanie zaświadczenia od lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do trenowania piłki nożnej.

5.     Każdy uczestnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę na zajęciach. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności grupy treningowej.

6.    Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku dziecka - uczestnika do celów marketingowych i informacyjnych, pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w związku z zajęciami w klubie. Klub zastrzega sobie prawo do umieszczania informacji o uczestniku oraz jego osiągnięciach piłkarskich zdobytych w związku z działalnością prowadzoną przez klub w internecie, artykułach prasowych, folderach klubu.

7.    Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku w sposób przewidziały w pkt. 6 przez dobrowolne podpisanie odrębnej zgody.

8.    Cofnięcie zgody, o której mowa w pkt. 7, może nastąpić w każdym czasie poprzez podpisanie stosownego oświadczenia i przesłanie go do klubu. Cofnięcie zgody obowiązuje od daty otrzymania oświadczenia przez klub.

II. Prawa i obowiązki uczestnika Akademii

1.    W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko dzieci po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu deklaracji uczestnika przez rodzica lub opiekuna prawnego, którą należy oddać trenerowi lub Prezesowi klubu AP Malbork.

2.    Uczestnik Akademii Piłkarskiej Malbork zobowiązuje się:

2.1. godnie reprezentować naszą Akademię zarówno w podczas treningów, zawodów sportowych, jak i w życiu codziennym,

2.2. trenować w stroju sportowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni. Na trening przynosić korki oraz buty halowe,

2.3. przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,

2.4. wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,

2.5. być sumiennym i zdyscyplinowanym,

2.6. w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,

2.7. wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,

2.8. podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną,

2.9. w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,

3.    Każdy uczestnik powinien odnosić się z szacunkiem do kolegów z klubu, trenerów, pracowników klubu, kibiców oraz sędziów, a także przestrzegać zasad fair play oraz dobrego wychowania.

4.    Podstawą do wzięcia udziału w turniejach, meczach i turniejach jest regularna oraz punktualna obecność na treningach, a także zaangażowanie podczas zajęć.

5.    Uczestnik - zawodnik powołany na zawody sportowe pojawia się ubrany w strój reprezentacyjny albo zgodnie z wytycznymi trenera.

6.    Uczestnik ma kategoryczny zakaz trenowania, grania, udziału w testach, meczach kontrolnych w innym klubie piłkarskim. Wszelka aktywność sportowa powinna być konsultowana z trenerem prowadzącym.

III. Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów uczestnika Akademii :

1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.

 2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje trenera, sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 15-go dnia każdego miesiąca na konto bankowe AP Malbork 54 2030 0045 1110 0000 0130 9700.

- Składka członkowska przy 1 dziecku w Akademii – 70 zł/os.

- Składka członkowska przy 2 dzieci (rodzeństwo) w Akademii – 90 zł/2os.

Nieobecność dziecka - uczestnika w zajęciach nie zwalnia rodzica z opłat. Akademia Piłkarska nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności dziecka - uczestnika na zajęciach w ciągu miesiąca. W przypadku gdy uczestnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 3 tygodnie opłatę za zajęcia należy uzgodnić z Zarządem AP Malbork.

5. Akademia Piłkarska zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości miesięcznej opłaty za zajęcia.

6. Trzymiesięczne zaległości w opłacaniu składek są równoznaczne z wykreśleniem dziecka z grona uczestników Akademii Piłkarskiej.

7. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej lub zmiany jej wysokości (zniżka socjalna), po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem - koordynatorem Akademii Piłkarskiej oraz Zarzadem AP Malbork.

8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka - uczestnika na treningu.

9. W przypadku rezygnacji z udziału uczestnika w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej trenera prowadzącego i Zarząd AP Malbork najpóźniej do 25 – go dnia poprzedzającego następny miesiąc.

10. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego i/lub prezesa Stowarzyszenia i/lub Zarządu Akademii Piłkarskiej.

11. Sprzęt, który uczestnik otrzymuje na turnieje i zawody ( koszulka, spodenki, getry, ochraniacze, piłka) jest własnością klubu Akademia Piłkarska w Malborku.

IV. Rodzaje wyróżnień

 1. Zasadniczymi wyróżnieniami uczestników Akademii Piłkarskiej są: pochwała, list gratulacyjny, dyplom uznania, nagroda rzeczowa. Organem właściwym do przyznania nagrody są trenerzy prowadzący zajęcia.

V. Rodzaje kar dyscyplinarnych.

 1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec uczestnika Akademii Piłkarskiej są: upomnienie, nagana, kara odsunięcia uczestnika w wymiarze od 1 do 3 zajęć treningowych, kara odsunięcia uczestnika od udziału w meczu, turnieju i innych form ruchu.

 2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach uczestnika Akademii Piłkarskiej, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

VI. Postanowienia końcowe

1. Klub Akademia Piłkarska w Malborku jest zrzeszony w Pomorskim Związku Piłki Nożnej i jest zobligowany do przestrzegania prawa związkowego.

2. W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy z uczestnikiem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi, uczestnik ten zobowiązany jest do uregulowania zaległości finansowych oraz zwrotu wszelkiego wypożyczonego do treningu sprzętu (np. piłki, stroju treningowego, itp.) lub wydanych mu dokumentów. Naruszenie tego obowiązku stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń finansowych lub nie wydania zgody na transfer do innego klubu.

3. Wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym rodzic lub opiekun prawny zostanie powiadomiony sms-em lub drogą mailową , najpóźniej na 6 godzin przed treningiem.

4. Powyższe punkty regulaminu są nieodłącznym elementem szkolenia i budowania prawidłowej postawy uczestnika. Ich nieprzestrzeganie i naruszenie jest podstawą do przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej, czasowego zawieszenia, a w razie uporczywego łamania do zakończenia współpracy z uczestnikiem.

5. Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane są przez Zarząd klubu indywidualnie. Zarząd klubu zastrzega sobie autonomie w podejmowaniu decyzji w stosunku do zaistniałej sytuacji.

6. Akademia Piłkarska zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników. 

2019  Akademia Piłkarska Malbork